Facebook Like

Język

EUROREGION

Ochrona danych osobowych 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 10d, 59-900 Zgorzelec

 2. Inspektor Ochrony Danych
  kom: 603 154 875
  siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
  e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Dane osobowe ucznia przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2198), oraz udzielonej zgody osoby opiekuna prawnego ucznia w celu realizacji procesu edukacyjnego, dydaktycznego i wychowawczego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu.

 4. Odbiorcami danych osobowych ucznia mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 5. Dane pozyskiwane są od opiekuna prawnego ucznia lub podmiotów uprawnionych.

 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

 7. Opiekun prawny ucznia ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych ucznia, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, opiekun prawny ucznia ma prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.

 9. Podanie danych osobowych ucznia przez opiekuna prawnego w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji przez ucznia procesu edukacyjnego, dydaktycznego oraz wychowawczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

 10. Dane osobowe ucznia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 10d.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kom: 603 154 875; e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 10d.
 6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest niezbędne               w celu nawiązania i realizacji postanowień umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, z siedziba przy ul. Armii Krajowej 10d.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych , z którym można kontaktować się listownie, telefonicznie (603 154 875), lub drogą mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora polegającym na zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia
 4. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary siedziby administratora: budynek nr a, b, c, d, oraz obszar wokół budynków tj. parkingi, chodniki wewnętrzne, plac zabaw.
 5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 30 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 6. Sąd dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
 7. na wniosek osób trzecich;
 8. na wniosek organów prowadzących postępowania;
 9. na wniosek Kierownika jednostki.
 10. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 10d, 59-900 Zgorzelec.

 2. Inspektor Ochrony Danych
  kom: 603 154 875
  siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
  e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 917), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 967) oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.

 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.

 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 10d, 59-900 Zgorzelec.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kom: 603 154 875;                   e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Ustawy               z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy , Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody w celu nawiązania i trwania stosunku pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.
 6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest niezbędne             w celu nawiązania stosunku pracy i możliwości realizacji postanowień umowy o pracę.                       W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzanie może być odwołana w dowolnym momencie.

Wyrażam zgodę na kontakt w sprawach służbowych na prywatny nr telefonu (.................................) na podstawie poniższych warunków:

 • w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony życia i zdrowia;
 • w sprawach pilnych, organizacyjnych lub ułatwiających załatwienie sprawy;
 • kontakt ze strony pracodawcy nie będzie nadużywał mojej prywatności.

                                                                                 ……. TAK         ……. NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach w celach promocyjnych przez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu

                                                                                 …….TAK             …… NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach w celach promocyjnych przez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz na portalu Facebook (fanpage Starostwa).

                                                                                 …… TAK             ……. NIE

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody.

Podstawą do udzielenia zgody jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

------------------------------------------------------

                                                                                                          (data i podpis)

.

 

 

Klauzula informacyjna dla rodzica ucznia

i jego opiekuna prawnego

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 10d, 59-900 Zgorzelec

 2. Inspektor Ochrony Danych
  kom: 603 154 875
  siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
  e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Dane osobowe ucznia przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2198), oraz udzielonej zgody osoby opiekuna prawnego ucznia w celu realizacji procesu edukacyjnego, dydaktycznego i wychowawczego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu.

 4. Odbiorcami danych osobowych ucznia mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 5. Dane pozyskiwane są od opiekuna prawnego ucznia lub podmiotów uprawnionych.

 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

 7. Opiekun prawny ucznia ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych ucznia, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, opiekun prawny ucznia ma prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.

 9. Podanie danych osobowych ucznia przez opiekuna prawnego w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji przez ucznia procesu edukacyjnego, dydaktycznego oraz wychowawczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

 10. Dane osobowe ucznia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.