Facebook Like

Język

EUROREGION

Staże dla uczniów

 

                                                                                                                                      Zgorzelec, 15.03.2019r.

 

Ruszyły staże dla uczniów w ramach projektu pn. „Od teorii do praktyki”

Dnia 12 marca 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu pn. „Od teorii do praktyki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w którym uczestniczyli uczniowie, ich rodzice, pracodawcy, nauczyciele oraz obsługa projektu.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o założeniach projektu „Od teorii do praktyki”, w tym o szkoleniach i przedsięwzięciach, które są zaplanowane i będą realizowane w projekcie. Zostały podpisane umowy stażowe z pracodawcami.

Nasi uczniowie uczący się w zawodzie kucharz odbędą staże w Restauracji „Zielona Pietruszka” Pani Anny Szpakowskiej w Zgorzelcu.

Uczniowie realizujący zajęcia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej zrealizują staże w PHU Anny Bieżuńskiej w Zgorzelcu, a uczniowie uczący się w zawodzie ślusarz odbędą staże w Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „Lesta” Pana Leona Starzewskiego w Zgorzelcu.

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, dyskusje i ustalenia związane z organizacją staży oraz słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli: Pani Jolanty Jędrzejczyk, Pani Joanny Szkolnickiej, Pani Anny Zdun i Pana Zbigniewa Łuszpaka, za co dziękujemy.

Dnia 20 marca 2019 roku uczniowie kształcący się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu odbyli spotkanie z Panią Anną Bieżuńską, właścicielką Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego, w którego apartamentach będą realizować staże z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

Uczniowie zapoznali się z obiektem, z poszczególnymi apartamentami, z terenem wokół obiektu oraz ze specyfiką pracy. Zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz z zakresem działania na poszczególnych stanowiskach pracy.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, przy zorganizowanym przez pracodawcę poczęstunku.

Dnia 26 marca odbyło się spotkanie w „ Zielonej Pietruszce” zorganizowane przez pracodawcę Panią Annę Szpakowską dla uczniów kształcących się w zawodzie kucharz z III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz z I klasy Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.

Praktykantki zapoznały się z działaniem restauracji, ze specyfiką pracy, z zasadami bezpieczeństwa, których będą przestrzegały w czasie realizacji zajęć stażowych. Uczennice rozpoczęły staż 27 marca 2019 r.

                                                                                

Projekt „ Od teorii do praktyki”

Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Od teorii do praktyki” (Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4.Dostosownie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym Zbiór: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020 (załącznik nr 1 do zgody) oraz Zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (załącznik nr 2 do zgody) przez Administratora Danych, którym jest:

  1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do zbioru: „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020”.
  2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa - w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.

3.Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.

4.Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku z realizacją ww. celu.

..…………………………………..                                                                                            ………………………………………….…….

miejscowość, dnia                                                                                                                        imię i nazwisko, podpis

..…………………………………..                                                                                            ………………………..………………….…….

miejscowość, dnia                                                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                                             (w przypadku kandydata niepełnoletniego)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Od teorii do praktyki” (Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4.Dostosownie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne
                                                                          

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja niżej podpisany/a........................................................................................................................

                                                                               (imię i nazwisko)

 

zamieszkały/a .................................................................................................................................

                                                                       (adres zameldowania)

Nr PESEL     ………………………………………………………............................................................................

Weiterlesen: DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE

  

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Od teorii do praktyki (Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4.Dostosownie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

OŚWIADCZENIE

 

         Wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojej osoby na zdjęciach
oraz filmach zrobionych podczas realizacji projektu „Od teorii do praktyki” na stronie internetowej Beneficjenta Projektu oraz Partnera Projektu, we wszelkich publikacjach tradycyjnych i elektronicznych dotyczących realizacji Projektu oraz w relacjach z realizacji projektu publikowanych we wszelkich mediach tradycyjnych i elektronicznych.

 

________________________                                   ________________________________

Data, miejsce                                                                           czytelny podpis kandydata

 

 

 

 

________________________                                   ______________________________________

Data, miejsce                                                                      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                    (w przypadku kandydata niepełnoletniego)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

   

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Od teorii do praktyki” (Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4.Dostosownie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Od teorii do praktyki” o nr RPDS.10.04.01-02-0030/17 (zwanym dalej „projektem”) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

Weiterlesen: OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU