Facebook Like

Język

EUROREGION

Ochrona danych osobowych 2018

Klauzule informacyjna dla kandydatów do pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 10d, 59-900 Zgorzelec.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest 

  Anna Bąk
  Inspektor Ochrony Danych
  kom: 603 154 875
  siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
  e-mail – Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 917), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 967) oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.

 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.

 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzule informacyjna dla pracowników

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 10d, 59-900 Zgorzelec.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest 

  Anna Bąk
  Inspektor Ochrony Danych
  kom: 603 154 875
  siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
  e-mail – Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 917), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 967) oraz udzielonej zgody w celu nawiązania i trwania stosunku pracy.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.

 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.

 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości nawiązania stosunku pracy lub w późniejszym etapie brak możliwości realizacji postanowień umowy o pracę.

 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Klauzula informacyjna dla rodzica ucznia

i jego opiekuna prawnego

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 10d, 59-900 Zgorzelec.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest 

  Anna Bąk
  Inspektor Ochrony Danych
  kom: 603 154 875
  siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
  e-mail – Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 3. Dane osobowe ucznia przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2198), oraz udzielonej zgody osoby opiekuna prawnego ucznia w celu realizacji procesu edukacyjnego, dydaktycznego i wychowawczego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu.

 4. Odbiorcami danych osobowych ucznia mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 5. Dane pozyskiwane są od opiekuna prawnego ucznia lub podmiotów uprawnionych.

 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

 7. Opiekun prawny ucznia ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych ucznia, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, opiekun prawny ucznia ma prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.

 9. Podanie danych osobowych ucznia przez opiekuna prawnego w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji przez ucznia procesu edukacyjnego, dydaktycznego oraz wychowawczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

 10. Dane osobowe ucznia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.